Wat zijn de regionale gevolgen van corona?

Nieuws Online
8 Min Read

In welke provincie overleden meer mensen dan verwacht?

Tijdens de eerste negen weken van de corona-epidemie in Nederland (week 11 tot en met week 19) was de sterfte hoger dan verwacht. In die weken overleden bijna 9 duizend mensen meer dan je in deze periode zou verwachten als er geen corona-epidemie was geweest. Vooral in Noord-Brabant en Limburg was er sprake van oversterfte, er stierven in deze provincies meer mensen dan je zou verwachten in deze periode.
Lees meer

Hoe ver tot de dichtstbijzijnde huisarts en het dichtstbijzijnde ziekenhuis?

In 2019 was de gemiddelde afstand tot de dichtstbijzijnde huisarts 1 kilometer, voor het dichtstbijzijnde ziekenhuis (exclusief buitenpolikliniek) moest gemiddeld 7,1 kilometer worden afgelegd. Dit betreft de reisafstand over de weg naar de dichtstbijzijnde huisarts of dichtstbijzijnde ziekenhuis.
Lees meer

Zijn er regionale verschillen in aantal werknemers in de zorg?

Eind 2019 woonden in Groningen met 97 werknemers per 1 000 inwoners de meeste werknemers in de sector zorg en welzijn afgezet tegen de bevolking. De overige noordelijke en oostelijke provincies volgen op enige afstand. De verschillen tussen de provincies zijn substantieel. In Groningen wonen bijna anderhalf keer zo veel werknemers per 1 000 inwoners dan in Noord-Holland.
Lees meer

Waar wonen de meeste ouderen?

Volgens het RIVM behoren mensen vanaf 70 jaar tot de groep kwetsbare ouderen met een relatief hoog risico om ernstig ziek te worden van het coronavirus. Deze ouderen zijn oververtegenwoordigd in landelijke gebieden.
Lees meer

Hoe ontwikkelt de criminaliteit zich in provincies?

In alle provincies liep het aantal geregistreerde misdrijven in de maanden maart tot en met mei 2020 terug vergeleken met 2019. Deze afname was het sterkst in Limburg (-15,4 procent) en Groningen (-15,3 procent).
Lees meer

Waar werken de meeste mensen thuis?

Thuiswerken is het gebruikelijkst in de Randstad en andere stedelijke gebieden. In de regio Utrecht werkte de helft van de werkzame personen doorgaans of incidenteel thuis in 2019. Andere regio’s waar meer dan 45 procent van de werkzame bevolking thuiswerkt waren Groot-Amsterdam, Gooi- en Vechtstreek en de regio’s Haarlem en ‘s-Gravenhage. Buiten de Randstad werken mensen vooral thuis in de Gelderse regio’s Arnhem-Nijmegen en Veluwe.
Lees meer

Zijn er regionale verschillen in economische ontwikkeling?

Het CBS publiceert voor het eerst regionale kwartaalcijfers over economische groei op basis van een nieuwe methode. Omdat deze ramingen omgeven zijn met een grotere onzekerheid, worden de cijfers weergegeven in klassen met een bandbreedte van 2 procent voor het tweede kwartaal en 1 procent voor het eerste kwartaal van 2020. Door de coronacrisis was in het tweede kwartaal overal economische krimp. Het grootst was deze in Haarlemmermeer, met 27 tot 29 procent. De regio’s Almere en Delfzijl lieten in het tweede kwartaal de kleinste krimp zien, van minder dan 6 procent.
Lees meer

Hoeveel gasten kwamen naar Nederlandse logiesaccommodaties?

Het totaal aantal gasten in Noord-Holland daalde in juli 2020 het meest vergeleken met dezelfde maand in 2019. Daar kwamen 656 duizend gasten minder dan een jaar eerder, een afname van 43 procent. In de provincie Fryslân was met 21 procent juist sprake van de relatief grootste toename. In Nederland als geheel liep het aantal gasten in juli met 10 procent terug vergeleken met juli 2019.
Lees meer

Zijn er regionale verschillen in ondernemersvertrouwen?

Het ondernemersvertrouwen, de stemmingsindicator van ondernemend Nederland, kwam aan het begin van derde kwartaal in alle provincies hoger uit dan in het voorgaande kwartaal. De verwachtingen van ondernemers waren in het tweede kwartaal van 2020 in alle provincies zeer negatief, en zijn in het derde kwartaal verbeterd. In het derde kwartaal was het ondernemersvertrouwen het laagst in Drenthe met -24. De onderlinge verschillen tussen provincies zijn niet heel groot, het minst negatief was het vertrouwen in Zeeland met -13.
Lees meer

Wat verwachten ondernemers per provincie van de omzet de komende drie maanden?

In het tweede kwartaal waren in alle provincies nog meer ondernemers die de komende drie maanden een omzetdaling verwachten, dan ondernemers die een omzettoename verwachten. In het derde kwartaal waren ondernemers in 5 provincies weer positief over de verwachte omzet, en ook in de overige provincies waren ondernemers minder pessimistisch. Het meest optimistisch waren ondernemers in Fryslân en het meest pessimistisch waren ondernemers in Drenthe.
Lees meer

In welke provincie nam het aantal faillissementen het meest toe?

In Nederland waren in de maanden maart tot en met mei 2020 4 procent meer faillissementen dan in de vergelijkbare periode vorig jaar. Dit was ook het geval in de periode van december 2018 tot en met februari 2019. In Fryslân vond de grootste omslag plaats. In december 2019 tot en met februari 2020 nam het aantal faillissementen nog af, terwijl in de maanden maart tot en met mei 2020 het aantal faillissementen steeg.
Lees meer

Zijn er regionale verschillen in consumentenvertrouwen?

In het derde kwartaal van 2020 was het consumentenvertrouwen in Nederland negatief (-27). Het vertrouwen lag op hetzelfde niveau als in het tweede kwartaal. In alle landsdelen was het vertrouwen negatief. De verschillen zijn klein. In Oost- en West-Nederland was men het minst negatief (-26). Het laagst was het consumentenvertrouwen in Zuid-Nederland (-28). Een kwartaal eerder was in West-Nederland het vertrouwen nog het laagst.
Lees meer

Waar hebben zelfstandigen de minste financiële slagkracht?

Als het inkomen een jaar lang wegvalt, dan belanden zelfstandigen in Den Haag (52 procent) het vaakst onder de minimumloongrens. Ook in Rotterdam, Schiedam en Vlaardingen heeft een hoog percentage zelfstandigen na een jaar zonder inkomen ontoereikende financiële middelen. Dit blijkt uit een modelmatige berekening van het wegvallen van het inkomen van zelfstandigen op gegevens uit het Integrale Inkomens- en Vermogenssysteem (IIVS) 2018. Deze berekening is uitgevoerd naar aanleiding van de coronacrisis.
Lees meer

Hoe ontwikkelt de arbeidsdeelname zich per provincie?

Het aantal werkenden als percentage van de bevolking van 15 tot 75 jaar nam in het eerste kwartaal van 2020 het meest af in Overijssel en Limburg vergeleken met een jaar eerder; respectievelijk 0,8 en 0,6 procentpunt. De arbeidsparticipatie steeg het meest in Drenthe (+1,3 procentpunt), gevolgd door Gelderland, Zeeland en Noord-Brabant.
Lees meer

In welke provincie is de arbeidsmarkt het krapst?

Veranderingen in de situatie op de arbeidsmarkt zijn direct terug te zien in de verhouding tussen het aantal openstaande vacatures en het aantal werklozen. Hoe krapper de arbeidsmarkt, hoe minder werklozen er zijn per vacature. De spanning op de arbeidsmarkt verschilt sterk per regio. De arbeidsmarkt in Zeeland en Utrecht was het meest gespannen. In deze provincies waren meer vacatures dan werklozen het eerste kwartaal van 2020; in Zeeland waren 115 en in Utrecht 103 openstaande vacatures per 100 werklozen.
Lees meer

Per dag lezen ten minste 6 miljoen Nederlanders het nieuws online.

Wat zijn de medische gevolgen van corona

Radio West vernieuwt: vanaf 6.00 uur ‘West Wordt Wakker’

TAGGED: