Wat zijn de gevolgen van corona voor arbeid en inkomen?

Wat zijn de gevolgen van corona voor arbeid en inkomen?

10 november 2020 0 Door Nieuws Online

Hoeveel is het aantal bijstandsuitkeringen gestegen?

Eind augustus 2020 telde Nederland 424 duizend personen tot de AOW-gerechtigde leeftijd met een algemene bijstandsuitkering. Dat zijn er bijna 4,5 duizend meer dan een jaar eerder. Ten opzichte van een jaar eerder lag het aantal bijstandsontvangers bij jongeren tot 27 jaar ruim 6 procent hoger. Dit komt overeen met 2,3 duizend mensen. Dat vooral meer jongeren in de bijstand terechtkwamen hangt samen met een daling van de arbeidsdeelname in deze leeftijdsgroep.
Lees meer

Hoeveel mensen waren in september werkloos?

In september waren 413 duizend mensen werkloos, dat is 4,4 procent van de beroepsbevolking. In vergelijking met augustus daalde de werkloosheid en is de stijging van de afgelopen maanden afgevlakt. In de afgelopen drie maanden kwamen er gemiddeld 3 duizend werklozen per maand bij. Het werkloosheidscijfer omvat mensen van 15 tot 75 jaar zonder betaald werk die hier recent naar hebben gezocht en direct beschikbaar zijn. Slechts een deel van de afname van het aantal werkenden leidt tot meer werkloosheid. De overige niet-werkenden behoren niet tot de beroepsbevolking omdat ze niet op zoek zijn naar werk of niet beschikbaar zijn.
Lees meer

Hoe ontwikkelt de arbeidsparticipatie zich?

Het percentage mensen van 15 tot 75 jaar met betaald werk was in september 68, net als in de drie maanden daarvoor. In mei was de arbeidsparticipatie 67,7 procent. In januari en februari piekte de arbeidsparticipatie nog met 69,3 procent.
Lees meer

Hoeveel nam het aantal werkenden af per leeftijdsgroep?

Het aantal mensen met betaald werk nam tussen februari en april af met 177 duizend. Vooral onder jongeren van 15 tot 25 jaar was de afname groot: van 1,4 miljoen in februari tot minder dan 1,3 miljoen in april. In september was het aantal werkende jongeren 1,3 miljoen. In februari hadden respectievelijk 3,65 miljoen 25- tot 45-jarigen en 4,01 miljoen 45- tot 75-jarigen betaald werk. Het aantal werkenden in deze leeftijdscategorieën was in september respectievelijk 3,64 miljoen en 3,97 miljoen.
Lees meer

Hoe hoog was het baanverlies in september?

In september waren er 292 duizend personen zonder werk die drie maanden eerder nog betaald werk hadden. In februari en januari was dit baanverlies lager (259 duizend). Van de baanverliezers in september stroomden 222 duizend naar de niet-beroepsbevolking, en 70 duizend naar de werkloze beroepsbevolking. In januari en februari was het aantal werklozen dat drie maanden eerder nog betaald werk had minder dan 60 duizend.
Lees meer

Hoe ontwikkelt het aantal WW-uitkeringen zich?

Net als in augustus daalde ook in september het aantal lopende WW-uitkeringen. UWV verstrekte eind september 278 duizend WW-uitkeringen, ruim 13 duizend minder dan eind augustus (292 duizend WW-uitkeringen). In bijna elke sector is het aantal WW-uitkeringen gedaald. De afname was vooral zichtbaar onder jongeren tussen de 15 en 25 jaar (-17,6 procent).
Lees meer

Hoe ontwikkelt het reële beschikbare inkomen van huishoudens zich?

Het totale reële beschikbare inkomen van huishoudens was in het tweede kwartaal van 2020 1,0 procent hoger dan een jaar eerder. Het inkomen bleef daarmee op peil, ondanks de coronacrisis die in maart begon. Door de verschillende maatregelen tijdens de gedeeltelijke lockdown waren de consumptieve bestedingen van huishoudens in het tweede kwartaal 10 miljard euro lager dan een jaar eerder. Ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder spaarden huishoudens 12,4 miljard euro meer. Door het vakantiegeld zijn de besparingen in het tweede kwartaal altijd hoog, maar nooit eerder werd er in een kwartaal zoveel gespaard.
Lees meer

Hoeveel is het aantal banen afgenomen?

In het tweede kwartaal van 2020 waren er 322 duizend banen minder dan een kwartaal eerder, een afname van 3,0 procent. Het aantal werknemersbanen daalde met 334 duizend (-3,9 procent). Het aantal banen van zelfstandigen nam nog wel toe met 12 duizend naar 2 306 duizend. Dat is een kleinere groei dan in het eerste kwartaal (21 duizend).
Lees meer

Hoeveel is het aantal gewerkte uren afgenomen?

Vanwege de steunmaatregelen van de overheid is het banenverlies nog relatief beperkt gebleven. In deze banen werden echter aanzienlijk minder uren gewerkt dan gebruikelijk. Het daadwerkelijk aantal gewerkte uren in het tweede kwartaal lag, gecorrigeerd voor seizoeninvloeden, 6,1 procent lager dan in het eerste kwartaal. Ook in het eerste kwartaal was het aantal gewerkte uren al met 1,4 procent afgenomen.
Lees meer

Hoeveel is het aantal vacatures afgenomen?

Aan het einde van het tweede kwartaal waren er 26 duizend vacatures minder dan een kwartaal eerder. In een half jaar tijd is het aantal openstaande vacatures met 30 procent afgenomen. In vergelijking met eind 2019 daalde het aantal vacatures in alle bedrijfstakken. De daling was in de eerste helft van 2020 het grootst in de handel (20 duizend vacatures minder dan per eind 2019), gevolgd door de horeca (-14 duizend) en de zakelijke dienstverlening (-13 duizend). Relatief gezien nam het aantal openstaande vacatures het meest af in de horeca (-59 procent). Ook in de bedrijfstakken vervoer en opslag en de cultuur, recreatie en overige diensten halveerde het aantal openstaande vacatures.
Lees meer

Hoeveel is het aantal flexwerkers gedaald?

In het tweede kwartaal van 2020 hadden 1,7 miljoen werknemers een flexibele arbeidsrelatie. Dat zijn er 272 duizend minder dan in het tweede kwartaal van 2019. Van het eerste op het tweede kwartaal van 2020 daalde het aantal flexwerknemers met 119 duizend. Deze daling betrof grotendeels flexwerknemers die minder dan een half jaar in dienst waren.
Lees meer

In welke beroepen werd in het tweede kwartaal van 2020 het meeste thuisgewerkt?

Werknemers met een ICT-beroep werkten in het tweede kwartaal van 2020 het vaakst (deels) vanuit huis. Ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder is het aandeel thuiswerkers onder ICT-werknemers verdubbeld, tot ruim 40 procent. Dat is de grootste toename van alle beroepsklassen. Vooral werknemers van het hoogste beroepsniveau doen hun werk of een deel daarvan thuis.
Lees meer

Wat zijn de kenmerken van personen die een uitkering ontvingen in het kader van de Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers)?

Een groot deel van de personen die een uitkering ontvingen voor levensonderhoud had een leeftijd van 45 jaar tot AOW-leeftijd (52 procent) of was 27 tot 45 jaar (41 procent). Het gaat hierbij om uitkeringen in het kader van Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers), waarvan een klein deel geregistreerd is als algemene uitkering Bbz (Besluit bijstandsverlening zelfstandigen). Iets meer mannen dan vrouwen ontvingen een uitkering voor levensonderhoud; driekwart was van Nederlandse komaf en het overgrote deel maakte onderdeel uit van een meerpersoonshuishouden (83 procent).  Bijna de helft van de bedrijven van personen met een Tozo- of Bbz-uitkering waren getypeerd in de overige dienstverlening (16 procent), de specialistische zakelijke dienstverlening (15 procent) en de handel (13 procent). Deze cijfers zijn voorlopig en zijn een onderschatting van de werkelijke aantallen Tozo- en Bbz-uitkeringen, omdat cijfers van diverse grote gemeenten ontbreken.
Lees meer

Hoeveel uitkeringen verstrekten gemeenten aan zelfstandigen in het kader van de Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers)?

Over de periode maart tot en met mei verstrekten gemeenten ruim 179 duizend uitkeringen voor levensonderhoud aan zelfstandigen en werd in totaal 305 miljoen euro uitgekeerd. Het gaat hierbij voornamelijk om uitkeringen in het kader van de nieuwe Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers). Een deel daarvan is geregistreerd als algemene Bbz-uitkering (Besluit bijstandverlening zelfstandigen), als gevolg van de snelle doorvoering van de regeling. Deze cijfers zijn voorlopig en zijn een onderschatting van de werkelijke aantallen Tozo- en Bbz-uitkeringen, omdat diverse gemeenten voorschotten hebben verstrekt die nog niet verwerkt zijn in de registraties.
Lees meer

Hoeveel mensen moeten een beroep doen op hun spaargeld?

In april en mei 2020, tijdens de coronacrisis, gaven 3 op de 100 mensen aan schulden te moeten maken en 9 op de 100 meldden dat het huishouden spaartegoeden moest aanspreken. Dat is vergelijkbaar met 2019. Toen zeiden 3 op de 100 mensen dat hun huishouden schulden moest maken en 11 op de 100 dat ze een beroep op spaargeld moesten doen.
Lees meer

Hoe groot is de gemiddelde coronavergoeding voor ontvangers van kinderopvangtoeslag?

Tijdens de (gedeeltelijke) sluiting van de kinderopvang gedurende 12 weken in het voorjaar van 2020 ontvingen 570 duizend ouders gemiddeld ruim 1,3 duizend euro aan kinderopvangtoeslag. Ouders betaalden de resterende 28 procent van deze opvangkosten zelf. Dat komt neer op een bedrag van gemiddeld 500 euro. Ouders die deze eigen bijdrage voor de kinderopvang hebben doorbetaald krijgen hiervoor volledige vergoeding van het rijk.
Lees meer

Wat is het effect van het wegvallen van het zelfstandigeninkomen?

Bij 19 procent van de zelfstandigen zakken de resterende financiële middelen van het huishouden onder de minimumloongrens als de inkomsten van zelfstandigen drie maanden wegvallen. Zodra het inkomen van zelfstandigen een jaar wegvalt, dan stijgt dit aandeel naar 35 procent. Dit blijkt uit een modelmatige berekening van het wegvallen van het inkomen van zelfstandigen op gegevens uit het Integrale Inkomens- en Vermogenssysteem (IIVS) 2018. Deze berekening is uitgevoerd naar aanleiding van de coronacrisis.
Lees meer

Hoeveel mannen en vrouwen werken bij de getroffen branches?

In december 2019 werkten er in totaal zowel 1,1 miljoen mannen als 1,1 miljoen vrouwen in branches die in aanmerking komen voor overheidssteun volgens de zogeheten TOGS-regeling. Van deze werknemers is 40 procent tussen de 25 en 45 jaar.
Lees meer

Hoe groot is de financiële buffer van zelfstandig ondernemers?

In 2019 schatte 20 procent van de zelfstandig ondernemers in dat hun huishouden niet langer dan 3 maanden financieel rond kon komen als het inkomen uit hun bedrijf weg zou vallen. Bijna 40 procent dacht in zo’n situatie wel een jaar of langer te kunnen rondkomen. Zzp’ers werkzaam in de transport en logistiek gaven het vaakst aan maximaal 3 maanden te kunnen rondkomen zonder inkomen uit de onderneming (30 procent).
Lees meer

Hoeveel seizoenarbeiders werken in de landbouw?

In 2019 waren in de landbouw bijna 30 duizend voltijdbanen van mensen die werken op basis van losse contracten voor bepaalde tijd, voor specifiek werk of voor gelegenheidswerk. In veel gevallen gaat het om seizoenkrachten. De totale hoeveelheid arbeid ingezet in de landbouw is te vergelijken met de inzet van ruim 156 duizend voltijdbanen (vte).
Lees meer

In welke sector binnen de landbouw is de inzet van seizoenkrachten het grootst?

De meeste niet-regelmatig werkzame arbeidskrachten werkten in 2019 in de tuinbouw. Binnen de tuinbouw was de arbeidsinzet van seizoenkrachten het grootst bij de glasgroentebedrijven. Daar bestond bijna 60 procent van de arbeidsinzet uit seizoenarbeidskrachten. Dit kunnen scholieren zijn die helpen bij het plukken van de tomaten, komkommers of paprika’s, maar het kunnen ook tijdelijke arbeidsmigranten zijn.
Lees meer

Hoeveel werknemers hebben een onzeker dienstverband?

In 2019 had 72,3 procent van de flexibele werknemers in Nederland een minder zeker dienstverband, dat komt neer op 1 391 duizend flexwerknemers. Dit zijn werknemers met korte tijdelijke contracten, uitzendcontracten, oproepcontracten of wisselende uren, die meer risico lopen op baan- en inkomensverlies wanneer het slechter gaat bij het bedrijf waar ze werken dan andere tijdelijke arbeidskrachten.
Lees meer

Hoeveel mensen werken er in cruciale beroepen?

Naar inschatting hadden 3,1 miljoen van de 9,0 miljoen werkenden in het vierde kwartaal van 2019 een cruciaal beroep. In totaal werkten de meeste mensen met een cruciaal beroep in de groep zorg en welzijn (1,3 miljoen). 460 duizend mensen hadden een baan in het onderwijs of de kinderopvang.
Lees meer

Hoeveel mensen werkten er in 2019 thuis?

In 2019 waren er 3,5 miljoen mensen met betaald werk die (soms) thuiswerken. Dat is 39 procent van de werkzame beroepsbevolking. Van deze thuiswerkenden was ongeveer 1,3 miljoen gewoonlijk thuis aan het werk en 2,2 miljoen werkte incidenteel thuis.
Lees meer

In welke bedrijfstakken wordt normaal gesproken veel thuisgewerkt?

Er zijn vijf bedrijfstakken met meer dan 60 procent (incidentele) thuiswerkers (2018). Dit zijn informatie en communicatie, onderwijs, financiële dienstverlening, specialistische zakelijke diensten, en energievoorziening.
Lees meer

In welke beroepen werd in 2019 het meest thuisgewerkt?

Het aandeel thuiswerkers was in 2019 het grootst in beroepen als overheidsbestuurder, manager ICT en beleidsadviseur. In deze beroepen werkte minstens 87 procent (soms) thuis. Het merendeel van de thuiswerkers deed dit incidenteel.
Lees meer

Hoeveel inwoners van België of Duitsland werken in Nederland?

In totaal werkten bijna 80 duizend mensen die in 2017 in Duitsland of België woonden als werknemer in Nederland. Vanuit België kwamen bijna 39 duizend werknemers voor hun werk naar Nederland, en vanuit Duitsland 40 duizend mensen. Het grootste aandeel hiervan bestaat uit Nederlanders die over de grens zijn gaan wonen, maar hun baan in Nederland hebben.
Lees meer

Hoeveel inwoners van Nederland werken in België of Duitsland?

In totaal werkten meer dan 22 duizend mensen die in 2017 in Nederland woonden als werknemer in België of Duitsland. Bijna 13 duizend mensen gingen naar België om te werken, en 9,5 duizend woonden in Nederland en werkten in Duitsland.
Lees meer

Hoeveel mensen werken er in de cultuur, sport en recreatie?

In 2018 waren 174 duizend mensen werkzaam in de cultuur, sport en recreatie. Dat is 1,9 procent van de werkzame personen in alle economische activiteiten.
Lees meer